Kodeks Postępowania: Nasze Podstawowe Zasady Działania

Wszyscy w Puume staramy się postępować odpowiedzialnie względem personelu, partnerów handlowych i społeczeństwa. Dlatego zdefiniowaliśmy następujące zasady prowadzenia działalności:

  • Prowadzimy rentownąi etyczną działalność gospodarczą oraz dbamyo mienie i personel firmy.
  • Przestrzegamy prawa i innych przepisów obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność.
  • Przestrzegamy zapisów przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zarówno w odniesieniu do naszych pracowników, jak i ogółu społeczeństwa.
  • Jesteśmy otwarci na dialog ze wszystkimi, których może dotyczyć nasza działalność gospodarcza.

Staramy się pilnować, aby zasady określone w Kodeksie postępowania Puume były przestrzegane przez naszych dostawców, podwykonawców, przedstawicieli i innych partnerów.