Code of Conduct: Våra grundläggande verksamhetsvärderingar

Alla vi på Puume strävar efter att bära vårt ansvar gentemot personal, våra partners och samhället. Vi har därför fastställt följande principer för verksamheten:

  • Vi bedriver en lönsam och etisk verksamhet och värnar om företagets egendom och personal.
  • Vi följer gällande lagar och förordningar i de länder där vi verkar.
  • Vi respekterar FN:s globala deklaration om mänskliga rättigheter och iakttar dessa rättigheter gentemot våra anställda och samhället som helhet.
  • Vi är öppna för dialog med alla som påverkas av vår affärsverksamhet.

Vi strävar efter att se till att principerna fastställda i Puumes uppförandekod följs av våra leverantörer, underleverantörer, representanter och andra partners.